Τα SOS του λεξιλογίου


 

Παραγωγή και σύνθεση

 

Παράγωγες είναι οι λέξεις που προκύπτουν με προσθήκη κάποιας κατάληξης σε μια άλλη, αρχική λέξη.

Π.χ. σκούπα>σκουπίζω, άγριος>αγριεύω, πάγος>παγώνω>πάγωμα, καταστροφή>καταστροφικός, γράφω>γραφίδα

 

Σύνθετες είναι οι λέξεις που προκύπτουν από την ένωση δύο ή περισσότερων λέξεων.

Π.χ. υπό+γη>υπόγειο, άσπρος+μαλλί>ασπρομάλλης, προς+θέτω>προσθέτω, χρυσός+κίτρινος>χρυσοκίτρινος

 

 

Συνώνυμα, Αντώνυμα

 

Συνώνυμα είναι οι λέξεις που έχουν το ίδιο ή παρόμοιο νόημα. Π.χ. ωραίος-όμορφος, άσπρο-λευκό, απώθηση-αηδία, προσεγγίζω-πλησιάζω

 

Αντώνυμα είναι οι λέξεις που έχουν αντίθετο νόημα. Π.χ. ωραίος-άσχημος, άσπρο-μαύρο, απώθηση-έλξη, προσεγγίζω-απομακρύνω